تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
علوم قران وحدیث ومدیریت اموزش 
شهید محلاتی و دانشگاه ازاد 
19.00 
سطح 2